Home » News
  1. 祝贺王保山同学获得山东省优秀硕士学位论文 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10/26/2020
  2. 2020年中国海洋大学计算数学研讨会将于7月2日在线召开 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6/30/2020
  3. 恭喜高振、谢树森、Wai Sun Don、田浩老师荣获2019年度山东省高等学校科学技术奖三等奖 . . . . . . 6/8/2020
  4. Congratulations! Li-Li Fang, Dong-Mei Li, Qi Liu, Jie Xu, and Yang Yang passed the defense of the master's thesis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5/23/2020
  5. Talk: Prof. Hong Wang, A continuous time random walk framework, 1月3日, 14:00 - 15:00, 数学科学学院416室. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1/1/2020
  6. Talk: Prof. Chuanjun Chen, Efficient numerical scheme for a dendritic solidification phase field model with melt convection, 1月3日, 15:00-16:00, 数学科学学院416室. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1/1/2020